Uzbekistan, Azerbaijan discuss state of existing legal framework