UEFA agrees to organize third European Cup tournament